Ja w takich przypadkach podpisywałem kiedyś "umowę licencyjną", tak w skrócie:

- Przedmiotem umowy jest zdjęcie xxx zwane dalej Utworem,
- Autor udziela Nabywcy prawo do korzystania z Utworu, w następującym wymiarze (tu zwykle nabywca określa do czego mu to jest):
np.- Autor wyraża zgodę na sprzedaż i rozpowszechnianie przez Firmę XXX artykułów z wydrukowanym Layoutem z użyciem Utworu bez ograniczenia czasowego i na terenie wszystkich krajów.
- Autor wyraża zgodę na wykonanie przez Nabywcę (lub osobę upoważnioną przez Nabywcę) kadrowania lub innego przystosowania Utworu do wymogów poligraficznych, w zakresie treści i formy utworu.

- Wynagrodzenie Autora z tytułów określonych w §1 i §2, należne od Nabywcy jest jednorazowe i wynosi łącznie: xxx brutto (słownie xxx) .
- Zaplata jest realizowana w następujący sposób: np. PayPal, Adres PayPal:
- Autor oświadcza, że jego prawa do Utworu są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.